General

Full Name

Yujia Fan

Last name

Fan

Current City

Beijing, Beijing

general

["Yujia","Fan","u8303u7fbdu4f73","Graduate Student in Beijing","Beijing","China"]

Edu_Program

["Hopkinsu2013Nanjing Center u2013 SAIS China"]

Edu_University

["The Capital university of economics and business"]

Exp

["Beijing"]

First Name

Yujia